Có 2 kết quả:

bàn lābàn lǎ

1/2

bàn lā

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một nửa

bàn lǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

half