Có 1 kết quả:

bàn qí

1/1

bàn qí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) half-mast
(2) half-staff

Một số bài thơ có sử dụng