Có 1 kết quả:

bàn rì gōng zuò

1/1

bàn rì gōng zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

part-time work in which one works each day for a half-day, typically a morning or an afternoon