Có 1 kết quả:

bàn diǎn

1/1

bàn diǎn

giản thể

Từ điển phổ thông

một ít, một tí chút

Từ điển Trung-Anh

the least bit