Có 1 kết quả:

bàn zhí

1/1

bàn zhí

phồn thể

Từ điển phổ thông

làm việc bán thời gian

Từ điển Trung-Anh

part-time work