Có 2 kết quả:

bàn zǎibàn zài

1/2

bàn zǎi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

half a year

bàn zài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

half load