Có 1 kết quả:

bǔ lín

1/1

bǔ lín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

porphyrin (organic chemical essential to hemoglobin and chlorophyll)