Có 1 kết quả:

kě zhī lùn

1/1

kě zhī lùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gnosticism, the philosophical doctrine that everything about the universe is knowable