Có 1 kết quả:

diào wén

1/1

diào wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

paper prayers for the dead burnt at funerals

Một số bài thơ có sử dụng