Có 1 kết quả:

diào bàng zi

1/1

diào bàng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to flirt (derog.)