Có 1 kết quả:

tóng chuāng

1/1

tóng chuāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) schoolmate
(2) fellow student

Một số bài thơ có sử dụng