Có 1 kết quả:

tóng chì mù

1/1

tóng chì mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Homoptera (insect suborder including cicadas, aphids, plant-hoppers, shield bugs etc)