Có 1 kết quả:

tóng chì mù ㄊㄨㄥˊ ㄔˋ ㄇㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Homoptera (insect suborder including cicadas, aphids, plant-hoppers, shield bugs etc)