Có 1 kết quả:

tóng dǎng

1/1

tóng dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) member of the same party
(2) member of the same group
(3) accomplice