Có 1 kết quả:

míng chí xiá ěr

1/1

Từ điển Trung-Anh

To have one's fame spread far and wide. (idiom)