Có 1 kết quả:

gào yǔ

1/1

gào yǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to inform
(2) to tell