Có 1 kết quả:

huí yìng

1/1

huí yìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to respond
(2) response

Một số bài thơ có sử dụng