Có 1 kết quả:

dì huáng

1/1

dì huáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese foxglove (Rehmannia glutinosa), its rhizome used in TCM