Có 1 kết quả:

dì huáng ㄉㄧˋ ㄏㄨㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chinese foxglove (Rehmannia glutinosa), its rhizome used in TCM