Có 1 kết quả:

gòu běn

1/1

gòu běn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to break even
(2) to get one's money's worth