Có 1 kết quả:

gòu běn ㄍㄡˋ ㄅㄣˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to break even
(2) to get one's money's worth