Có 1 kết quả:

nǚ guǎn jiā

1/1

nǚ guǎn jiā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

housekeeper