Có 1 kết quả:

fù nǚ néng dǐng bàn biān tiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Woman can hold up half the sky
(2) fig. nowadays, women have an equal part to play in society