Có 1 kết quả:

luán tóng zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) child molester
(2) sex tourist