Có 1 kết quả:

zǐ bù xián mǔ chǒu , gǒu bù xián jiā pín

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 兒不嫌母醜,狗不嫌家貧|儿不嫌母丑,狗不嫌家贫[er2 bu4 xian2 mu3 chou3 , gou3 bu4 xian2 jia1 pin2]