Có 1 kết quả:

jiā bā gē

1/1

jiā bā gē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common myna (Acridotheres tristis)