Có 1 kết quả:

jiā chǒu bù kě wài chuán , liú yán qiè mò qīng xìn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Don't spread abroad the shame of the family, don't believe rumors lightly. (idiom)
(2) Don't wash your dirty linen in public, don't listen to others' gossip.