Có 1 kết quả:

shān yuè

1/1

shān yuè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mountain
(2) hill
(3) lofty mountain

Một số bài thơ có sử dụng