Có 1 kết quả:

Shān běn

1/1

Shān běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yamamoto (Japanese surname)