Có 1 kết quả:

dài zhe xī wàng qù lǚ xíng , bǐ dào dá zhōng diǎn gèng měi hǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

It is better to travel hopefully than to arrive.