Có 1 kết quả:

zhāng huáng

1/1

zhāng huáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) alarmed
(2) flustered

Một số bài thơ có sử dụng