Có 1 kết quả:

yǐng xiàng

1/1

yǐng xiàng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hình ảnh, ảnh

Từ điển Trung-Anh

image

Một số bài thơ có sử dụng