Có 1 kết quả:

yǐng běn

1/1

yǐng běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) copy (of a document)
(2) book with model calligraphy for copying