Có 1 kết quả:

xī huáng

1/1

xī huáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) busy and restless
(2) unhappy

Một số bài thơ có sử dụng