Có 1 kết quả:

Lā fǎ lán

1/1

Lā fǎ lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Raffarin, prime minister of France under Jacques Chirac