Có 1 kết quả:

tà běn

1/1

tà běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rubbing of inscription