Có 1 kết quả:

shě de yī shēn guǎ , gǎn bǎ huáng dì lā xià mǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) one who does not fear the death of thousand cuts will dare to unhorse the emperor (proverb)
(2) to a fearless person, no fence is high enough