Có 1 kết quả:

pái huá

1/1

pái huá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) anti-Chinese (policies, actions, sentiments etc)
(2) Sinophobia