Có 1 kết quả:

jiǎo bàn

1/1

jiǎo bàn

giản thể

Từ điển phổ thông

khuấy, trộn

Từ điển Trung-Anh

(1) to stir
(2) to agitate