Có 1 kết quả:

lāo běn

1/1

lāo běn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get one's money back (esp. gambling)
(2) to recoup one's losings