Có 1 kết quả:

zhuàn nǐ

1/1

zhuàn nǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to draft
(2) to draw up
(3) to compose (a plan or document)