Có 1 kết quả:

nǐ dìng

1/1

nǐ dìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to draw up
(2) to draft
(3) to formulate