Có 1 kết quả:

gù tài fù méng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to revert to old ways