Có 1 kết quả:

jiù de bù qù , xīn de bù lái

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. If the old doesn't go, the new will not come.
(2) You can't make progress by clinging to old notions.