Có 1 kết quả:

qī kǎo

1/1

qī kǎo

phồn thể

Từ điển phổ thông

thi học kỳ, bài kiểm tra học kỳ