Có 1 kết quả:

běn fèn

1/1

běn fèn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bổn phận, nhiệm vụ