Có 1 kết quả:

běn lěi

1/1

běn lěi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) home base
(2) home plate (in baseball)