Có 1 kết quả:

běn jiè

1/1

běn jiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) current
(2) this year