Có 1 kết quả:

běn dǎo

1/1

běn dǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

main island