Có 1 kết quả:

běn yǐng

1/1

běn yǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

umbra