Có 1 kết quả:

běn yīng ㄅㄣˇ ㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) should have
(2) ought to have

Một số bài thơ có sử dụng