Có 1 kết quả:

běn wǒ

1/1

běn wǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) id
(2) the self